(1)
Zoldy, M.; Szalmane Csete, M.; Kolozsi, P. P.; Bordas, P.; Torok, A. Cognitive Sustainability. CogSust 2022, 1.